موږ له 2004 راهیسې د نړۍ په وده کې مرسته کوو

اوسنی او احتمالي ټرانسفارمر