موږ له 2004 راهیسې د نړۍ په وده کې مرسته کوو

قطب ایښودل شوی بالقوه ټرانسفارمر