موږ له 2004 راهیسې د نړۍ په وده کې مرسته کوو

د خارج کیدو کویل